0

Algemene voorwaarden Healthy Sisters

Artikel 1 Begrippen

1.1 Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: “Healthy Sisters V.O.F.”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63952505. (verder: “Healthy Sisters”).

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Healthy Sisters een aanbieding ontvangt of met Healthy Sisters een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Healthy Sisters.

1.4 Directe schade: de door de opdrachtgever aan Healthy Sisters betaalde vergoeding(en) alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

1.5 Indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer schade die een gevolg is van lichamelijk of geestelijk letsel (“letselschade”), immateriële schade (“smartengeld”), gevolgschade, geleden verlies, hogere kosten, winstderving, schade als gevolg van gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de opdrachtgever en rente.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Healthy Sisters en Opdrachtgever waarop Healthy Sisters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk afgestemd worden en gelden dan alleen voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij ze schriftelijk door Healthy Sisters zijn geaccepteerd.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Healthy Sisters en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging en aanbiedingen van Opdrachtgever aan Healthy Sisters.

2.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Healthy Sisters in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derde.

 

Artikel 3 Offerte

3.1 Offertes en aanbiedingen van Healthy Sisters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien géén aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

3.2 Een akkoord op een offerte of opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Healthy Sisters.

3.3 Healthy Sisters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren tegen het vooraf afgesproken tarief.

3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Healthy Sisters daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Healthy Sisters anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Healthy Sisters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 De kwaliteit van de producten en dienstverlening door Healthy Sisters is mede afhankelijk van de briefing en inspanningen van de Opdrachtgever. Healthy Sisters streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, maar is hierin van externe factoren afhankelijk. Het betreft hier een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Healthy Sisters niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever of cliënt gestelde doel.

4.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Healthy Sisters worden verstrekt, heeft Healthy Sisters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Healthy Sisters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat (1) Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en (2) Opdrachtgever de (tot dat moment) verschuldigde vergoedingen aan Healthy Sisters zal hebben betaald..

4.4 De Opdrachtgever stelt alle gegevens die Healthy Sisters nodig heeft ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar aan Healthy Sisters en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.

4.5 Het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt door Healthy Sisters vertrouwelijk behandeld

4.6 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) dat door Opdrachtgever aangeleverd wordt aan Healthy Sisters mag geen informatie bevatten dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Healthy Sisters is niet aansprakelijk voor en wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor claims of gerechtelijke vervolging die voortvloeit uit het onrechtmatig aanleveren van genoemd materiaal.

4.7 Healthy Sisters zal zich ervoor inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemer uit te voeren.

4.8 Healthy Sisters heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.9 De voortgang van de ontwikkeling van een product of dienstverlening wordt periodiek besproken met de Opdrachtgever zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

4.10 Indien Healthy Sisters in het kader van de opdracht werkzaamheden op locatie verricht van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid noodzakelijke faciliteiten. De door Opdrachtgever te maken kosten in dit kader komen voor zijn rekening.

4.11 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Healthy Sisters zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs en termijn van uitvoering.

 

Artikel 5 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico/overgang

5.1 De Overeenkomst tussen Healthy Sisters en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst overeengekomen bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of als het vooraf vastgestelde product of de dienst geleverd is door Healthy Sisters.

5.3 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden.

5.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Healthy Sisters derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Healthy Sisters dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.5 Indien reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht en Opdrachtgever annuleert om welke reden ook eenzijdig tussentijds de opdracht, dan is Healthy Sisters gerechtigd alle gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen inclusief de betaling van de op grond van de overeenkomst (resterende) verschuldigde vergoeding(en). Bij annulering tot vier (4) weken voor de verstrekte opdracht wordt 10%,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de verstrekte opdracht zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de verstrekte opdracht wordt 75%,- (excl. BTW) in rekening gebracht.

5.6 Healthy Sisters kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen en vooraf gemaakte afspraken jegens Healthy Sisters, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.7 Healthy Sisters heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, wordt toegelaten tot enige wettelijke schuldsaneringsregeling of daar een aanvraag toe doet of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.8 Voorts is Healthy Sisters bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Healthy Sisters kan worden gevergd.

5.9 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Healthy Sisters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Healthy Sisters de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Healthy Sisters onverkort het recht op nakoming van de op grond van de wet en overeenkomst op Opdrachtgever rustende verplichtingen.

5.10 Indien Healthy Sisters tot opschorting of ontbinding overgaat, is Healthy Sisters op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.11 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan door Opdrachtgever geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet (geheel) opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

Artikel 6 Aanmelding en annulering

6.1 Een aanmelding voor een training, cursus, opleiding of programma dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Healthy Sisters.

6.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Healthy Sisters aanleiding geeft, is Healthy Sisters gerechtigd de training, cursus of opleiding te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Healthy Sisters behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Healthy Sisters is gerechtig zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigen in een opleiding aan te brengen.

6.3 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Healthy Sisters toe te rekenen zijn en door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Opdrachtgever is bij annulering van een trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd: bij annulering van een training.

  1. Binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag: 75 % van het offertebedrag
  2. Binnen 4 weken voor aanvang trainingsdag: 50 % van het offertebedrag
  3. Binnen 5 weken voor aanvang trainingsdag: 10% van het offertebedrag

Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Healthy Sisters de ontvangst van annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt datum van binnenkomst per post of de datum en tijdstip van de annuleringsmail.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Healthy Sisters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Healthy Sisters daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Healthy Sisters, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Healthy Sisters is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Healthy Sisters verstrekte opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Healthy Sisters, kan Healthy Sisters onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Healthy Sisters of buiten de risicosfeer van Healthy Sisters vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezet-ting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Healthy Sisters zaken voor de uitvoering van de Overeenkomst moet betrekken

7.3 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Healthy Sisters alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Healthy Sisters geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, dan zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.5 Eventuele reeds geleverde producten en diensten door Healthy Sisters tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 8 Facturatie en betaling

8.1 Healthy Sisters hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever wordt geacht zich aan deze betalingstermijn te houden.

8.2 Healthy Sisters is gerechtigd om periodiek te factureren bij langlopende opdrachten. Healthy Sisters beschouwt opdrachten die een doorlooptijd hebben van langer dan twee (2) kalendermaanden als een langlopende opdracht. Als de overeengekomen vergoedingen in termijnen worden voldaan, dan blijft ook na afronding van de overeengekomen werkzaamheden de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot Opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald.

8.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de Opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de eindfactuur worden gefactureerd.

8.5 Indien de Opdrachtgever de facturatie betwist, dan dient hij dit binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, met opgaaf van redenen, schriftelijk te melden aan Healthy Sisters. Na deze periode vervalt het recht om de factuur te betwisten.

8.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het factuurbedrag te verrekenen met vermeende vorderingen c.q. de betaling op te schorten dan wel enige korting of compensatie toe te passen.

8.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de Opdrachtgever verplicht alle door Healthy Sisters gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten), proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

8.8 Healthy Sisters is gerechtigd de werkzaamheden van een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota tijdig te betalen. Een opdracht zal dan worden hervat na ontvangst van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 9 Intellectuele eigendom en geheimhouding

9.1 Healthy Sisters behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Healthy Sisters verboden om verstrekte ontwerpen, stappenplannen, templates, documentatie en informatie aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor uitsluitend eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

9.2 Healthy Sisters behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9.3 Healthy Sisters is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4 Opdrachtgever en Healthy Sisters zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is om de opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Healthy Sisters zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Healthy Sisters verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door Opdrachtgever verwachte resultaat.

10.2 Indien Healthy Sisters aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.3 Voor alle Directe Schade van de Opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 1, veroorzaakt door een aan Healthy Sisters en/of door haar ingeschakelde derden toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Healthy Sisters en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de door de Opdrachtgever aan Healthy Sisters betaalde of te betalen vergoeding(en) (exclusief BTW).

10.4 Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1, zijn Healthy Sisters en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk

10.5 Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat Healthy Sisters en/of door haar ingeschakelde derden geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Healthy Sisters en/of door haar ingeschakelde derden voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Healthy Sisters voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval gemaximeerd tot de optelsom van de onder de opdracht verstuurde facturen.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De Opdrachtgever vrijwaart Healthy Sisters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Healthy Sisters toerekenbaar is. Indien Healthy Sisters uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Healthy Sisters zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Healthy Sisters, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Healthy Sisters en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Healthy Sisters volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, die aan Healthy Sisters door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op alle gesloten overeenkomsten van Healthy Sisters is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement die binnen het werkgebied van de vestigingsplaats van Healthy Sisters valt, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich tegen deze forumkeuze verzetten.

Artikel 14 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is beëindigd .

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

15.2 Tezamen met de bevestigingsmail en/of overeenkomst vormen deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige overeenkomst tussen Healthy Sisters en Opdrachtgever.

15.3 Healthy Sisters is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Healthy Sisters zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan Opdrachtgever sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor Opdrachtgever in werking zodra Opdrachtgever de wijziging heeft ontvangen.

Artikel 16 Locatie en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Healthy Sisters, www.healthysisters.nl.

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met Healthy Sisters. Het versienummer en referentie is genoemd in de voetnoot van deze ‘Algemene Voorwaarden Healthy Sisters’.